TKG ムラノ インダクション テフロンセレクト 寸胴鍋(蓋無)28cm [ 品番:AZV7804 ]

TKG ムラノ インダクション テフロンセレクト 寸胴鍋(蓋無)28cm [ 品番:AZV7804 ]